Uslovi korišćenja

Web sajt sbm-eurotrade.com (u daljem tekstu „naš web sajt“) pripada preduzeću SBM-EUROTRADE TRGOVINA d.o.o. (u daljem tekstu „Eurotrade“ ili „mi“).

Putem napredne internet infrastrukture i softvera otvorenog koda i zatvorenog koda, naš web sajt može pružiti usluge, tj. informacije, pretragu, navigaciju, pregled i upotrebu informacija, društvene mreže, komunikaciju i informacije, kao i tehnološke aplikacije povezane sa našim sajtom. Ove usluge i aplikacije su dostupne svima (u daljem tekstu „korisnik“ ili „posetilac“ ili „vi“) u skladu sa sledećim uslovima korišćenja. Korišćenje / poseta našem web sajtu ukazuje na bezuslovno prihvatanje ovde opisanih uslova korišćenja. Navigacija i nastavak korišćenja našeg web sajta, kao i njegovo arhiviranje i indeksiranje, izjavljuju da prihvatate sledeće uslove korišćenja.

Intelektualna svojina

Celokupan sadržaj našeg web sajta čini, osim onog sadržaja zaštićenog pravima trećih lica, našu intelektualnu svojinu i zaštićen je odredbama nacionalnog zakonodavstva, kao i relevantnim međunarodnim konvencijama i ugovorima. Sadržaj i usluge našeg web sajta su isključivo za ličnu upotrebu korisnika. Zabranjeno je sadržaj koristiti ili ponovo emitovati na bilo kom medijumu, sa ili bez obrade, bez prethodnog pismenog odobrenja izdavača. Takođe, zabranjena je bilo kakva komercijalna eksploatacija od strane trećih lica. Izuzetno sadržaji mogu biti kopirani ili odštampani samo u studijske svrhe i analizirani isključivo od strane korisnika našeg web sajta, pod uslovom da korisnik te informacije ne menja, ne prilagođava ili ne koristi na pogrešan način.

Ograničenje odgovornosti

Eurotrade ima za cilj da na našem web sajtu pruži potpune, tačne i ažurne informacije. Takođe pruža sadržaj (npr. informacije, imena, slike, video snimke, podatke itd.) i usluge dostupne na našem web sajtu „TAČNO KAKO JESU“. Eurotrade ni pod kojim uslovima neće biti odgovoran za bilo kakve zahteve pravnog, građanskog ili kaznenog karaktera, niti za bilo kakvu štetu (slučajnu, posebnu ili posledičnu štetu) koju su pretrpeli korisnici našeg web sajta.

Eurotrade ima za cilj da obezbedi nesmetan rad mreže, ali ne garantuje da će rad servera biti neprekidan ili bez grešaka, bez virusa, malvera i drugih štetnih komponenti.

S obzirom na prirodu Interneta, Eurotrade ni u kom slučaju neće biti odgovoran za bilo koju vrstu štete koju su pretrpeli korisnici određenih stanica, usluga, opcija i sadržaja našeg web sajta. Pored toga, ne garantuje da je svaka povezana web lokacija ili serveri koji korisnicima čine dostupnim svaku relevantnu uslugu bez „virusa“ ili sličnog zlonamernog softvera, niti garantuje da sadržaj, web stranice, usluge, opcije ili njihovi rezultati su tačni, kompletni ili dostupni.

Korišćenje sajta

Naš web sajt treba da se koristi samo u legalne svrhe i na takav način koji ne ograničava ili ometa upotrebu trećih lica. Korisnici su dužni da koriste našu web stranicu u skladu sa zakonom i sadašnjim uslovima korišćenja. Korisnici naše web stranice ne bi trebalo da preduzimaju radnje ili propuste koji mogu prouzrokovati kvar ili pad sistema i uticati ili ugroziti usluge koje naš web sajt pruža korisnicima.

Korisničke komunikacije

Naš web sajt može sadržati obrasce za komunikaciju, oglasne table i područja interaktivnih i društvenih mreža. Korišćenje gore navedenih karakteristika ukazuje na to da su korisnici isključivo odgovorni za svoju komunikaciju i posledice svojih objavljivanja. Eurotrade nije odgovoran za tačnost, pouzdanost ili validnost objavljenog materijala u interaktivnim oblastima, niti za posledice komunikacije u interaktivnim oblastima, niti za posledice korišćenja našeg web sajta. Ni pod kojim uslovima se neće smatrati da Eurotrade prihvata ili usvaja izražene ideje, stavove i postupke korisnika kao rezultat njihove komunikacije. Eurotrade može da proveri, izmeni ili čak izbriše komunikacioni sadržaj korisnika.

Spoljašnje veze

Naš web sajt može sadržati veze do web lokacija nezavisnih proizvođača sa jedinom svrhom da informiše korisnike. Veze do nezavisnih web lokacija ne znače da naša web lokacija usvaja njihova mišljenja i radnje ili prihvata sadržaj koji proizvode, objavljuju ili objavljuju. Treća lica- kao odgovorna lica web lokacija u skladu sa zakonom – snose isključivu odgovornost za sadržaj njihovih web stranica ili za bilo kakvu štetu nastalu njihovom upotrebom kada im korisnici našeg web sajta pristupe. Korisnici prihvataju da prilikom posete nezavisnih web lokacija napuštaju naš web sajt i podležu uslovima korišćenja nezavisnih web lokacija.

Uslovi korišćenja

Eurotrade jednostrano zadržava pravo da modifikuje, dodaje i menja sadržaj ili usluge našeg web sajta, kao i uslove korišćenja, kad god to smatra potrebnim, bez prethodnog obaveštenja, uvek u skladu sa postojećom ili novom pravnom regulativom.

Uslovi korišćenja našeg sajta čine isključivi sporazum između Eurotrade-a i korisnika njegovih web stranica i usluga i obavezuju samo ove strane. Sve izmene i dopune ovih uslova korišćenja zanemariće se i neće predstavljati deo ovog sporazuma, osim ako su navedene u pismenoj formi i ugrađene u sadašnje uslove korištenja. Ukoliko nije drugačije naznačeno, gore navedeni uslovi korišćenja stupaju na snagu direktno na našem web sajtu.

Pravna regulativa – Nadležnost

Ovim sporazumom će se upravljati i tumačiti u skladu sa zakonima Republike Srbije, bez obzira na odredbe o sukobu zakona. Svaka tužba koja proizilazi iz ovog sporazuma ili se odnosi na njega podnosi se isključivo pred nadležnim sudom određenim prema mestu sedišta vlasnika web sajta www.sbm-eurotrade.com i svaka strana ovim pristaje na nadležnost takvog suda. Ako se iz bilo kog razloga utvrdi da je neki izraz ili član uslova korišćenja nevažeći ili neprimenljiv, to neće uticati na važenje ostalih uslova ovog sporazuma.

Na našoj web stranici koristimo kolačiće. Ako nastavite sa korišćenjem sajta, pristajete na upotrebu kolačića. Za više informacija pročitajte Politiku privatnosti.